วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งขอบอกว่า ผู้ไปเยือนครั้งแรกจะตื่นตาตื่นใจ ด้วยพบว่า โบสถ์ของวัดนี้ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปะแบบโกธิค หลังคายอดแหลมและช่องหน้าต่างเจาะโค้ง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง ภายในประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” พระประธาน ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ เหนือประตูพระอุโบสถมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ทรงเครื่องต้นประดับด้วยกระจกสี